WordPress database error: [UPDATE command denied to user 'protonwilcza_6'@'10.254.34.69' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1500568210' WHERE `option_name` = '_transient_doing_cron'

Sportlex.pl » Blog Archive » Koszulki z orłem w koronie

Koszulki z orłem w koronie

19.03.2012
Koszulki z orłem w koronie
Wizerunek orła ustalony dla godła Polski, może być używany przez polski związek sportowy w strojach reprezentacji kraju oraz przez Polski Komitet Olimpijski w strojach reprezentacji olimpijskiej. Takie uprawnienie przewiduje art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o sporcie, a brak obowiązku w tym względzie odbił się głośnym echem na stadionach.

\"Tradycja zobowiązuje, nowym strojom nikt nie kibicuje\"

Decyzją PZPN na strojach kadry Polski na Euro 2012 nie umieszczono tradycyjnej naszywki z orłem. Zaprezentowane w listopadzie 2011 r. ubiory sportowców zawierały logo producenta, logo Euro 2012 i napis Polska. PZPN w tym wypadku nie naruszył przepisów ustawy o sporcie, jednak swoją decyzją wywołał oburzenie i protesty kibiców,a w konsekwencji zainteresowanie parlamentarzystów obecnym stanem prawnym.

W grudniu 2011 r. Prezydent RP przedstawił Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (dalej ustawa o godle) i ustawy o sporcie. Obecnie projekt jest po III czytaniu w Sejmie i został przekazany do Senatu, gdzie czeka na rozpatrzenie.

Proponowane zmiany

Nowelizacja zakłada unormowanie stanu prawnego tak, aby użycie godła Polski na strojach reprezentacji kraju albo olimpijskiej było obligatoryjne. Aktualnie ustawa o sporcie dotyczy jedynie uprawnień do umieszczania wizerunku orła, nie zaś całego godła. Precyzując, godłem w rozumieniu ustawy o godle jest orzeł biały (ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, dziobem i szponami złotymi), który jest umieszczony na czerwonym polu tarczy. Nowa zasada nie będzie miała zastosowania w sytuacji, kiedy przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy lub gdy przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wymagają używania innych symboli narodowych. Wtedy pozostaje używanie barw narodowych.
Dodatkowo by zadowolić kibiców reprezentacji dla których pamiątki związane ze strojem reprezentacji są szczególnie cenne, wprowadzono wyjątek od dotychczasowej zasady zakazującej umieszczania symboli RP na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. Po wejściu ustawy w życie będzie można używać odwzorowania stroju reprezentacji dla celów gospodarczych. Owe prawo otrzymały polskie związki sportowe i Polski Komitet Olimpijski. Uprawnienie to mogą przekazać innym podmiotom, a wykonują je w zakresie określonym przez swoje regulaminy (lub regulaminy określonej organizacji sportowej).
Tym samym, po wejściu w życie proponowanych zmian, przepis ustawy o sporcie dotyczący fakultatywnego umieszczania wizerunku orła na koszulkach nie będzie miał zastosowania. Do ustawy o sporcie w kontekście proponowanych zmian będą miały zastosowanie przywołane przepisy ustawy o godle.

Orzeł powrócił

PZPN dwa tygodnie po niefortunnej prezentacji nowo zaprojektowanych koszulek, wydał komunikat, że godło Polski jednak znajdzie się na strojach piłkarzy. Presja kibiców okazała się bardzo silna i w tym wypadku przepisy prawne niebyły konieczne, by orzeł powrócił na swoje miejsce. Nowe regulacje pozwolą jednak na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Miejmy nadzieję, ze zgodnie z intencją ustawodawcy, godło na piersiach sportowców będzie dla obywateli powodem do dumy, wzmocnieniem poczucia godności i identyfikacji z państwem, a także czynnikiem motywującym samych sportowców do osiągania jak najlepszych wyników.

Marta Kolasińska, DLA Piper Wiater sp.k.